top of page
  • Emil Breman

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Onsdag den 30 mars 2022 kl. 18:00 håller Faschings Vänner sitt årsmöte!

Alla medlemmar hälsas välkomna till Dalarnas Hus, Vasagatan 46.

Vi samlas kl. 17:30 för mingel och startar årsmötet kl 18:00.


Efter mötet kan de som önskar följa med till Fasching och delta i utdelningen av Faschings Vänners stipendium samt lyssna på Jacob Karlzon trio. Vi bjuder på inträdet, men mat och dryck betalar du själv. Observera att antalet matplatsbiljetter är begränsat. Skulle intresset vara stort så kommer ev. vissa enbart få ståplats. Vi meddelar samtliga som anmäler sig hur det blir.

Anmäl dig till årsmötet samt konserten senast fredag 25 mars, gör det genom att klicka här. Endast en anmälan per blankett. Självklart kan du anmäla dig enbart till årsmötet.

För nomineringar till ny styrelse, hör av dig till valberedningen:

Anders Wenström: awenstrom@hotmail.com, 073-347 64 76.

Camilla Lundqvist: camillalundqvist.lundqvist558@gmail.com, 073-787 83 83.

Medlem som önskar få fråga upptagen vid årsmötet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast 10 dagar före mötet, Lars Olsson, lars.g.olsson@hotmail.com.

Dagordning

1. Ordföranden öppnar mötet

2. Val av årsmötesordförande

3. Val av årsmötessekreterare

4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

5. Godkännande av dagordning

6. Val av två justeringspersoner/rösträknare

7. Föredragning av verksamhetsberättelse

8. Föredragning av revisorernas berättelse

9. Fastställande av bokslut och balansräkning

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Diskussion om nästkommande års aktiviteter

12. Motioner från medlemmarna

13. Beslut angående medlemsavgiften

14. Valberedningens rapport till årsmötet

15. Val av föreningens ordförande fram till nästa årsmöte

16. Val av ledamöter

17. Val av två revisorer

18. Val av valberedning

19. Faschings Vänners stipendium

20. Övriga frågor

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos föreningens sekreterare två veckor före årsmötet. Den som vill ha materialet kontaktar Lars Olsson, tel 070-242 06 77, e-post lars.g.olsson@hotmail.com.

______________________________________________________________________________

Faschings Vänner, c/o Fasching, Gamla Brogatan 44, 111 20 Stockholm.

Medlemsärenden: medlem@faschingsvanner.se. Bankgiro: 379-9947 med OCR.

Webb: www.faschingsvanner.se. För konsertprogram: www.fasching.se.


25 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

ÅRSMÖTE

Comments


bottom of page